Vi är en del av Zmarta där du kan jämföra Lån, El, Försäkringar

Dataskydd

Dataskyddspolicy

Vi vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare. Målet med vår dataskyddspolicy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar data och information om dig – allt för att du ska känna dig trygg med att dina personuppgifter är i säkert förvar och behandlas på ett korrekt sätt. Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Behandling av personuppgifter

Lån för alla är ett varumärke inom Freedom Finance Kreditservice AB verksamhet och en del av Zmarta Group. Zmarta Group, ”Zmarta”, behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla, och för att du ska kunna använda, våra tjänster. Hur personuppgifterna behandlas beror på vilken av våra tjänster du har valt att använda. Klicka på aktuell tjänst nedan för mer information om hur personuppgifterna behandlas inom ramen för respektive tjänst.

 

Dataskyddspolicy – förmedling av privatlån, lånesamling, billån, företagslån, sparande och utgiftsskydd

Dataskyddspolicy – Förmånsavtal

 

Denna dataskyddspolicy består således av detta dokument (den allmänna delen) och den specifika dataskyddspolicy ovan som gäller för den/de tjänster du valt. Den information som anges i detta dokument gäller för all personuppgiftsbehandling, oavsett vilken tjänst du väljer att använda, t.ex. vilka rättigheter du har gentemot oss såvitt avser vår behandling av dina personuppgifter.

 

Vill du läsa Användarvillkoren för våra förmedlingstjänster hittar du dem här. Vill du läsa vårt Förmånsavtal hittar du det här.

Var behandlas mina personuppgifter och till vem lämnas dem?

För att kunna leverera våra tjänster använder Zmarta externa it-leverantörer för lagring, säkerhetskopiering av data samt tillhållande av dokument- och e-posthanteringssystem (exempelvis Amazon Webservices Inc., AvePoint Inc. och Microsoft). Zmarta använder även i viss mån externa leverantörer för hantering av kundtjänstärenden samt för kunduppföljning. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Ovanstående leverantörer utgör så kallade personuppgiftsbiträden till Zmarta, som anlitas för behandling av personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger. Zmarta är fortfarande ansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

 

Zmarta kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

För ytterligare information om till vem vi lämnar ut dina personuppgifter hänvisas till dataskyddspolicyn för respektive tjänst ovan.

Överföring till tredje land

Zmarta samarbetar huvudsakligen med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall vi anlitar leverantörer utanför EU/EES (s.k. ”tredje land”), t.ex. molntjänstleverantörer såsom Amazon Webservices Inc. och Microsoft, kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder och säkerställa att överförd data hanteras enligt gällande lag. Lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. vara tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits och godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) eller anlitande av företag i länder som EU-kommissionen har beslutat har en godkänd nivå av dataskydd (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) eller anlitande av företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Zmarta har hög datasäkerhet och använder krypterad data. Vi har relevant behörighetsstyrning, använder lösenord med hög säkerhet och har kontroll över vilka anställda som har åtkomst till dina personuppgifter.

 

Vi följer vår informationssäkerhetspolicy och arbetar fortlöpande med registervård, uppdatering av våra registerförteckningar, gallring av data samt översyn av våra samarbetsavtal vad gäller behandling av personuppgifter och eventuella personuppgiftsbiträden till oss.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna dataskyddspolicy.

Rätt till information och tillgång

Rätten till information handlar om din rätt att alltid få veta om, när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Du har därför rätt att begära information och utdrag om de personuppgifter som Zmarta behandlar om dig.

Rättelse

Rätten till rättelse går ut på att du kan kräva att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Därmed har du också rätt att få uppgifterna korrigerade eller kompletterade vid behov. Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar personuppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga.

Radering – rätten att bli glömd

Som individ har man i vissa fall rätt att begära att personuppgifter ska tas bort. Ofta talas det om denna rättighet som "rätten att bli glömd". Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade (”att bli glömd”) om något av följande gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas.
  • Om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

Det är den personuppgiftsansvarige som ska visa sin rätt att ha kvar uppgifterna om den registrerade begär att de ska tas bort.

 

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Zmarta ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Zmarta ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsning

En annan rättighet är att få behandlingen av personuppgifter begränsad.  Du har i vissa fall rätt att begära att Zmarta begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Zmarta får tid att kontrollera detta. Det kan även gälla om du invänder mot vår behandling som stödjer sig på en intresseavvägning i väntan på kontroll av om våra eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl. Om behandlingen av de uppgifter som vi har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också kräva att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring.

Dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet innebär att du i vissa fall har rätt att på begäran få ut de uppgifter som du lämnat till oss i syfte att föra över dem och återanvända dem hos en annan part, till exempel en annan leverantör. Det skulle kunna jämföras med att en person kan byta telefonbolag men behålla sitt telefonnummer.  Rätten till dataportabilitet gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du ingått med oss, samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som Zmarta utför med stöd av en intresseavvägning. Du behöver då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Zmarta får dock fortsätta att behandla personuppgifterna om det krävs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Zmarta inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att ringa 0431-47 47 90 eller skicka e-post till info@zmarta.se.

Hur utövar jag mina rättigheter (t.ex. rätten till tillgång och registerutdrag)?

Rätten till tillgång handlar om att de registrerade själva ska ha rätt att få ta del av den information om dem som finns sparad hos en organisation. Om du vill ha ett s.k. registerutdrag, ska du beställa detta skriftligen till Dataskyddsombudet, Zmarta, Box 1068, 262 21 Ängelholm, eller till dpo@zmartagroup.com.

 

Du ska även kontakta oss på denna adress om du vill rätta, komplettera, överföra, motsätta/invända mot eller begränsa viss behandling eller begära att vi raderar dina personuppgifter.

 

Zmarta förbehåller sig rätten att ta ut en avgift vid upprepad begäran om tillgång till uppgifter alternativt att vägra att tillmötesgå en begäran som exempelvis sker vid upprepade tillfällen, är orimlig eller är uppenbart ogrundad.

Jag vill inte längre ha marknadsföring, vad gör jag?

Om du inte vill bli kontaktad av Zmarta i marknadsföringssyfte kan du begära att bli spärrad från vidare kontakt genom att ringa 0431-47 47 90 eller skicka e-post till info@zmarta.se.

Dataskyddsombud och Datainspektionen

Zmarta har till Datainspektionen anmält ett dataskyddsombud, Per-Eric Henningsson. Ombudet har till uppgift att bl.a. vara kunder och anställda behjälplig samt se till att vi följer lagar och andra regler som gäller för behandling av personuppgifter och dataskydd i övrigt. Dataskyddsombudet kan du kontakta på e-post dpo@zmartagroup.com, telefon 0431-47 47 06 eller post till Dataskyddsombudet, Zmarta, Box 1068, 262 21 Ängelholm.

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd och behandling av personuppgifter. Du kan läsa om dataskydd och gällande lagstiftning samt få annan information på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast. Du har enligt dataskyddslagstiftningen också en rätt att inge klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se eller telefonnumret 08-657 61 00.

Cookies

Vi använder lokal lagring av data genom s.k. cookies och annan liknande teknik. Lokal lagring innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare.

 

Lokal lagring av data kan exv. innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat och vilken webbläsare du använder på hemsidan. Dessa uppgifter kan användas för att göra innehåll och funktioner i våra tjänster både säkra samt anpassade och meningsfulla för dig.

 

Mer information om cookies hittar du i vår cookiepolicy.

 

Ändra ditt medgivande för cookies här.

Ändrade villkor

Zmarta förbehåller sig rätten att när som helst ändra dataskyddspolicyn genom att uppdatera denna sida. Om du har lämnat din e-postadress kommer vi att informera om de nya villkoren via ett e-postmeddelande.

Kontaktuppgifter

Zmarta
Box 1068
262 21 Ängelholm
Besöksadress: Polisgatan 4
Telefon: 0431-47 47 00
E-post: info@zmarta.se

Giltighet

Denna dataskyddspolicy gäller fr.o.m. 2018-05-01 och tills vidare.